Będą obradować kieleccy radni

W czwartek, 9 czerwca br. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego rozpocznie się sesja Rady Miasta Kielce. Obrady prowadzone będą w trybie stacjonarnym.

Podczas konferencji prasowej o planowanym porządku obrad poinformowali Przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś oraz Wiceprzewodniczące Rady Miasta Kielce Katarzyna Czech-Kruczek i Joanna Winiarska.

- Jednymi z elementów proponowanych zmian w budżecie są podwyższenie subwencji oświatowej, w związku z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie nakładów na jednostki kultury - tłumaczył Przewodniczący RM, Jarosław Karyś. - Miasto planuje również organizację letniego wypoczynku dla dzieci z Ukrainy, które przebywają w Kielcach.

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 roku o godz. 9.00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Omówienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 12 maja 2022 r.
  4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
  5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

3) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy drogi w Obicach;

4) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Legionów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

5) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

6) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego na Rynku w Kielcach oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Lecha oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Kielce Nr XLIII/874/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Mazurskiej 48;

9) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 3, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Źródłowej 20;

10) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Jana Karskiego (dz. nr 917/6);

11) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Kielecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3;

12) projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach;

13) projekt uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach;

14) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

15) projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ulicy Juliusza Słowackiego 25;

16) projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ulicy Juliusza Słowackiego 25;

17) projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ulicy Juliusza Słowackiego 25;

18) projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ulicy Juliusza Słowackiego 25;

19) projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ulicy Juliusza Słowackiego 25;

20) projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 21;

21) projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 21;

22) projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach w budynku narożnym przy ulicy Henryka Sienkiewicza 31 i ulicy Stanisława Staszica 1;

23) projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach w budynku narożnym przy ulicy Henryka Sienkiewicza 31 i ulicy Stanisława Staszica 1;

24) projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku smart city”;

25) projekt uchwały w sprawie nadania imienia Technikum nr 11 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach;

26) projekt uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach oraz zmiany statutu;

27) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;

28) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat;

29) projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024;

30) projekt uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Kielce do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

  1. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
  2. Interpelacje i zapytania Radnych.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.
Powrót na początek strony